An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage [Planning]
Planning. Ahead of Print: PLAN-90277 | DOI: 10.14744/planlama.2021.90277  

An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage

Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
mimar sinan fine arts university, faculty of architecture, department of city and regional planning, istanbul

Cultural routes, one of the many tools of protecting cultural heritages, provide to protect natural landscapes, traditions, lifestyle, handcrafts, historical and architectural values through travels and the walking experience. This discovery increases its international recognition and protection and contributes to the economic development of the region.
Due to the constantly changing dynamic of the cities, especially after industrialization period and with the effect of globalization, a rapid transformation has started in the society. The increasing level of education has led to environmental awareness and the desire to discover cultural heritage. Especially for the people who travel around the world to see the cultures of their own countries or other countries, they had discovered cultural heritage and learned to protect and transferred to future generations these resources.
It is determined that the culture routes which are the main subject of the study, which is a tool for preserving the cultural heritage values, can contribute to the region by considering the social structure, expectations and the potential of the villages in the region. According to the data obtained in the case study in Misi Village and Kurşunlu Village, a comparative table was prepared. Based on the potentials and problems identified as a result of these comparisons, the criteria to be used in planning and operating cultural routes have been determined. These criteria aim to ensure that local people in the region participate in the process and take advantage of from the benefits to the highest level.

Keywords: Cultural Heritage, Cultural Routes, Rural Development, Participation of Local Community


Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı Ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım

Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi, mimarlık fakültesi, şehir ve bölge planlama ana bilim dalı,istanbul

Kültürel kaynakların korunmasında pek çok araçtan biri olan kültürel rotalar, yörenin sahip olduğu doğal peyzaj, gelenekler, yaşam biçimi, el sanatları, tarihi ve mimari değerler gibi miras öğelerinin seyahatler aracılığıyla ve yürüme deneyimi ile keşfini sağlamaktadır. Bu keşif, korumanın ötesinde uluslararası ölçekte tanınırlığını artırmakta ve bölgenin ekonomik açıdan da gelişmesine katkı sunmaktadır.
Kentlerin devamlı değişen dinamik yapısı gereği, özellikle sanayileşme sonrası dönemde ve küreselleşmenin de etkisiyle toplum yapısında da hızlı bir farklılaşma yaşanmaya başlanmıştır. Eğitim seviyesinin artması ile artan refah düzeyi, çevre bilincinin oluşmasına ve kültürel kaynakları keşfetme arzusuna yol açmıştır. Özellikle kentlilerin kendi ülkelerinin veya diğer ülkelerin kültürlerini görmeye yönelik yaptığı seyahatler ile bu kaynakların keşfedilmesi ve onların korunarak gelecek kuşaklara aktarma gerekliliği söz konusu olmuştur.
Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması için gerçekleşen projelerde, süreçlere yöre halkının dahil edilmesi, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasına yol açmaktadır. Çalışmanın ana konusunu oluşturan kültürel miras değerlerinin korunması gerekliliğinde bir araç olan kültür rotalarının bulunduğu bölgede, yerel halkın sosyal yapısı, beklentileri ve yörenin potansiyelleri göz önünde bulundurarak, bölgeye nasıl bir katkı sunabileceği, yapılan alan çalışmasında iki köy üzerinden incelenmiştir. Alan çalışmasında elde edilen verilere göre belli kriterlere göre karşılaştırmalı bir tablo hazırlanmış ve bu karşılaştırmalar sonucunda “Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı ve Sosyo Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım Önerisi” oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Kültürel Rotalar, Kırsal Kalkınma, Yerelin Katılımı
Corresponding Author: Kevser Üstündağ, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.