Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 160-167 | DOI: 10.14744/planlama.2016.87587

Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli

Ezgi Orhan
Cankaya University, Department Of City And Regional Planning, Ankara, Turkey

The city planning and architecture had been used as the instruments of the young regime in making itself visible, concrete, and symbolized. The buildings and urban plans transmitting the foundation ideals of Republic together with modernity have contributed to the creation of national sovereignty and a modern society. Divergence from the planning and architectural approach to that period and becoming the target of the political structure of particularly post 2000s caused the formation of a new expression in space. Yusuf Batur Vocational High School’s Stone Ateliers have been one of the places enabling to read the process; it was symbolized with early Republican Period, left in time, and finally intended to be deleted from the social memory by collapsing. This paper focuses on the transformation process of Denizli Stone Ateliers to the ruins of modernity by investigating its symbolic meaning and spatial structure.

Keywords: Early Republican period, depolitisation, urban symbols, ruins of modernity.

Kentin “Modern Harabeler”inin İncelenmesi: Denizli Taş Atölyeleri Örneği

Ezgi Orhan
Çankaya Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Erken cumhuriyet döneminde kent planlaması ve mimarlık genç rejimin kendisini görünür kılma, somutlaştırma ve simgeleştirme araçları olarak kullanılmıştır. Moderniteyle birlikte Cumhuriyetin kuruluş ideallerini aktaran yapılar ve kentsel planlar ulusal egemenlik bilincine ve çağdaş bir toplum oluşturmaya katkı koymaktadır. Bu dönemin planlama ve mimarlık yaklaşımından zamanla uzaklaşılması ve özellikle 2000 sonrası dönemde görülen politik yapının hedefleri haline gelmesi, mekanda yeni bir anlatımın oluşmasına yol açmıştır. Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi’nin Taş Atölyeleri böyle bir sürecin okunduğu mekanlardan birisidir; erken Cumhuriyet dönemiyle özdeşleşerek simgeselleştirilmiş; zamanla terk edilmiş ve son olarak ise toplum hafızasından silinmek üzere yıkılması düşünülmüştür. Bu yazı, Denizli Taş Atölyelerinin sembolik anlamını ve mekânsal yapısını inceleyerek modern harabeye dönüşme sürecini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet dönemi, depolitizasyon, kentsel simgeler, modern harabeler.

Ezgi Orhan. Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli. Planning. 2016; 26(2): 160-167

Corresponding Author: Ezgi Orhan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale