Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul [Planning]
Planning. 2013; 23(1): 26-34 | DOI: 10.5505/planlama.2013.58076

Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul

Gülşen Pelin Olcay
Department Of City And Regional Planning, Istanbul Technical University, Istanbul

The aim of this paper is to investigate factors that shape the international production geography of apparel industry and to search which of these factors effect Istanbul. For this aim, ad - vantages and disadvantages of being located in Istanbul for ap - parel firms as well as the reasons of why apparel firms prefer to stay in Istanbul or to move from Istanbul have been investigated. Paper is generally based on secondary data. In addition, some of the results of field research, which is being made by the writer for her PhD thesis to investigate changes on geography of in - ternational supply chain of apparel industry, have been used. Industrial firms have been moved away from Istanbul to find out larger and cheaper land since 1950’s. They have moved to east and west of Istanbul with the effects of factors i.e. accessibility as well as being close to market, Istanbul and skilled labour. This decentralization process has been encouraged by incentive policies and master plans. Some of the apparel firms in Istanbul moved to countries where labor force was cheaper in 2000’s. However, according to TUİK statistics, %52 of apparel firms have still been located in Istanbul. The researches show that nearly %90 of firms operating in textile industry do not want to move away from Istanbul. Rich labor pool, strong relationship of Istanbul with Asian and European Market and face to face com - munication advantages presented by Istanbul offices of the firms that supply input make Istanbul a preferable center for apparel industry despite of the higher costs.

Keywords: Apparel industry, skilled labor; geography of apparel industry.

Hazır Giyim Sektörünün Uluslararası Üretim Coğrafyasının Biçimlenme Dinamikleri ve Bu Dinamiklerin İstanbul’a Etkileri

Gülşen Pelin Olcay
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul

Bu makalenin amacı, hazır giyim sektörünün uluslararası üretim coğrafyasını biçimlendiren faktörleri incelemek, bu faktörlerin hangilerinin İstanbul’u nasıl etkilediğini araştırmaktır. Bu amaçla, İstanbul’da yer seçmenin hazır giyim firmalarına sunduğu avantajlar ve dezavantajlar incelenmiş, firmaların hangi sebeplerle İstanbul’u tercih ettiği ve hangi sebeplerle İstanbul’dan ayrıldığı araştırılmıştır. Çalışma genel olarak ikincil verilere dayanmaktadır. Ayrıca yazarın hazır giyim sektörünün uluslararası tedarik zincirinin coğrafyasındaki değişimleri ele alan doktora tezi kapsamında yaptığı alan çalışmasının sonuçlarından da faydalanılmaktadır. Sanayi firmaları 1950’lerden itibaren büyük ve ucuz arsa temin edebilmek için İstanbul’un dışına çıkmış; pazara, İstanbul’a ve nitelikli işgücüne yakınlık ve ulaşılabilirlik gibi faktörlerin etkisiyle İstanbul’un doğusuna ve batısına kaymıştır. Bu desantralizasyon süreci teşvik politikaları ve yapılan planlarla da desteklenmiştir. 2000’li yıllardan itibaren de İstanbul’daki hazır giyim firmalarının bir bölümü işgücünün ucuz olduğu ülkelere kaymıştır. Bununla beraber, 2009 TUİK verilerine göre hazır giyim firmalarının %52’si İstanbul’da yer almaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların neredeyse %90’ı İstanbul’dan ayrılmayı istememektedir. Zengin işgücü havuzu, İstanbul’un sektörün önemli pazarları olan Asya ve Avrupa pazarları ile güçlü ilişkileri, hazır giyim sektörüne girdi sağlayan firmaların İstanbul’daki ofisleri ve bu ofislerin sunduğu yüz yüze iletişim avantajı İstanbul’u, yüksek maliyetlere rağmen, halen hazır giyim sektörü için tercih edilen bir merkez yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hazır giyim sektörü, nitelikli işgücü, üretimin coğrafyası.

Gülşen Pelin Olcay. Dynamics That Form the Geography of International Production of Apparel Industry and Effects of These Dynamics on Istanbul. Planning. 2013; 23(1): 26-34

Corresponding Author: Gülşen Pelin Olcay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale