Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element -Case of Artvin [Planning]
Planning. 2019; 29(3): 288-298 | DOI: 10.14744/planlama.2019.48568

Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element -Case of Artvin

Zehra Eminagaoglu1, Hilal Surat2
1Artvin Çoruh University, Art And Design Faculty, Architecture Department, Artvin
2Artvin Çoruh University, Art And Design Faculty, Landscape Architecture Department, Artvin

Unique urban design can create different places with unforgettable and eye-catching spaces that give a sense of identity. What makes a place’s identity memorable for people is its distinctive character, which distinguishes it from other places. No matter how good a building’s design is, it can’t change its bad surroundings by itself. However, wellorganized urban spaces with structural and natural landscape areas can contribute to reducing the deficiencies or ugliness in the design of a building. Solutions should be produced by considering the city as a whole. In this context, the visual and structural quality of the walls in the city is as important as all the city structures. In this study, the walls along the road to the city center of Artvin were examined in terms of visual quality. Retaining walls have played an essential part in the infrastructure of hilly and mountainous regions around the world as Artvin City. In this study, the views of the inhabitants of the city on the walls are questioned visually by the Semantic Differentiation Method. With the selected adjective pairs, the perceptions of the inhabitants about the walls they see every day are questioned. According to the results, if the walls are improved in direction with the results obtained, it is stated that it may be an important value for the city.

Keywords: Artvin, walls; urban identitiy; urban design; retaining walls.

İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi - Artvin Örneği

Zehra Eminagaoglu1, Hilal Surat2
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Artvin
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Artvin

Özgün kentsel tasarım, kimlik duygusu veren, unutulmaz ve göz alıcı alanlarla, farklı yerler yaratabilir. Bir yerin kimliğini insanlar için hatırlanabilir kılan şey, yeri diğer mekanlardan ayıran özellikleri yani kendine özgü karakteri olmasıdır. Bir binanın tasarımı ne kadar iyi olursa olsun, tek başına kötü çevresini değiştiremez. Fakat iyi düzenlenmiş, yapısal ve doğal peyzaj alanlarına sahip kentsel mekanlar bir binanın tasarımındaki eksiklik veya çirkinlikleri azaltmaya katkı sağlayabilir. Kent bir bütün olarak ele alınarak çözümler üretilmelidir. Bu bağlamda kent içindeki duvarların görsel ve yapısal kalitesi bütün kent yapıları kadar önemlidir. Bu çalışmada, Artvin kent merkezine ulaşan yol boyunca yer alan duvarlar görsel kalite açısından incelenmiştir. İstinat duvarları, Artvin Kenti gibi dünyanın her yerindeki eğimli ve dağlık bölgelerin altyapısında önemli rol oynamaktadır. Çalışmada, kentte yaşayanların duvarlara ilişkin görüşleri Anlamsal Farklılaşım Metodu ile görsel olarak sorgulanmaktadır. Seçilen sıfat çiftleri ile yaşayanların her gün gördükleri duvarlara ilişkin algıları sorgulanmakta; elde edilen sonuçlar doğrultusunda duvarlar iyileştirilir ve geliştirilir ise kent için önemli bir değer olabileceği anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Artvin, duvarlar; kentsel kimlik; kentsel tasarım; istinat duvarları.

Zehra Eminagaoglu, Hilal Surat. Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element -Case of Artvin. Planning. 2019; 29(3): 288-298

Corresponding Author: Hilal Surat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale