A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 298-311 | DOI: 10.14744/planlama.2021.29292

A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey

Hatice Gül Önder1, Hülagü Kaplan2
1Department Of Real Estate And Property Management, Ankara Hacı Bayram Veli University, Ankara, Turkey
2(emeritus) Department Of City And Regional Planning, Gazi University, Ankara, Turkey

In addition to the differentiation of urban travel objectives, the increase in travel demands made it necessary to make vehicle mobility between longer distances depending on the size of the cities. Different urban sizes have shaped the urban transportation network by taking measures focused on the use of private cars today, where rapid transportation is aimed. Different travel demands of each inhabitant required alternative modes of transportation to be put into service in the urban transportation system. In such a situation, the need to produce a model that takes into account the transportation infrastructure of the metropolitan or small and medium-sized city and the needs of the city has emerged. With this model, the transportation structure of the city is analyzed and forecasts are made regarding the transportation system to be designed according to the multiple journey demands of the city and how to choose among the various transportation types according to the travel density. In this study, a conceptual model framework, basically called the Entity-Relationship Model, has been created. This conceptual model aims to create a theoretical basis that transforms the theoretical infrastructure into practical application in determining urban transportation systems and alternative modes of transportation. In this study, for cities of different sizes with different population sizes in Turkey an alternative transportation modes with a P + D systems, town walls and the city a conceptual model is proposed for the production of remixed Entity-Relationship model in the positioning of the whole it has been developed.

Keywords: conceptual model, park and ride, transport model, entity-relationship model

Park et-Devam et Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi

Hatice Gül Önder1, Hülagü Kaplan2
1Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu, Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü, Ankara
2(emekli) Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Kentsel yolculuk amaçlarının farklılaşmasının yanı sıra, yolculuk taleplerinde yaşanan artış, kentlerin büyüklüğüne bağlı olarak taşıt hareketliliğinin daha uzun mesafeler arasında yapılmasını gerekli kılmıştır. Farklı kent büyüklükleri, hızlı ulaşımın amaçlandığı günümüzde, özel otomobil kullanımı odaklı önlemlerin alınmasına neden olarak kentsel ulaşım ağını şekillendirmiştir. Her kentlinin farklı ulaşım talepleri, kentsel ulaşım sisteminde alternatif ulaşım türlerinin hizmete girmesini gerektirmiştir. Böylesi bir durumda, büyükşehir ya da küçük ve orta ölçekli her kentin ulaştırma altyapısının ve kentin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu bir model üretilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu model vasıtasıyla, kentin ulaşım yapısı çözümlenir, kentlinin değişen yolculuk taleplerine göre kurgulanacak ulaşım sistemi ve çeşitli ulaşım türleri arasında yolculuk yoğunluğuna göre nasıl seçim yapılacağına ilişkin öngörülerde bulunulur. Bu çalışma kapsamında, temelde Varlık-İlişki modeli olarak adlandırılan bir kavramsal model çerçevesi oluşturulmuştur. Bu kavramsal model, kentsel ulaşım sistemlerinin ve alternatif ulaşım türlerinin belirlenmesinde, teorik altyapıyı pratik uygulamaya dönüştüren kuramsal bir temel oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de farklı nüfus büyüklüğüne sahip farklı boyutlarda kentler için alternatif bir ulaşım türü olan P+D sistemlerinin, kent merkezi çeperi ve kent bütününde konumlandırılmasında kurgulanan Varlık-İlişki modelinin üretildiği bir kavramsal model önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kavramsal model, park et-devam et, ulaşım modeli, varlık-ilişki modeli

Hatice Gül Önder, Hülagü Kaplan. A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey. Planning. 2022; 32(2): 298-311

Corresponding Author: Hatice Gül Önder, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale