The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park [Planning]
Planning. 2018; 28(3): 302-314 | DOI: 10.14744/planlama.2018.25338

The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park

Pınar Yurdadön Aslan1, NURİ YAVAN2
1Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Department of Human and Economic Geography, Ankara
2Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Geography, Sihhiye, Ankara

In this paper, it is aimed at demonstrating how space, as a part of the social reality and as a tool for reproduction, may contribute to the forces of social change and to the explanation of social reality. The theoretical background of the study is basically composed out of Lefebvre’s spatial triad conceptualization together with general philosophy of space. Within this frame, Gezi Park Event are handled with reference to the theme of spatial praxis and with reference to its historical development depicted via various master plans exhibiting its vicinity, satellite imaging and pictures. It has been seen that recent incidents experienced in Gezi Park can be better understood taking into consideration its past reproduction processes which mostly depend on the struggle between the actors’ interventions and counter-interventions. Such a view point necessitates focusing on the alleged immanent tension between the space representations and representations of space. Paying due interest to the rich oeuvre of Gezi Park protests, this paper will hopefully provide a socio-spatial perspective for a more comprehensive understanding of the issue.

Keywords: The production of space, spatial triad, theory of space, lefebvre, Taksim Gezi Park.

Mekânın Üretimi ve Lefebvre’in Mekânsal Üçlü Kavramsallaştırmasının Görünürlüğü: Taksim Gezi Parkı Örneği

Pınar Yurdadön Aslan1, NURİ YAVAN2
1Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Sıhhıye, Ankara

Bu çalışmada sosyal gerçekliğin bir parçası ve (yeniden) üretim dayanaklarından olan mekân unsurunun, gerçekliği açıklama ve değişim dinamiklerini besleme olanaklarının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın yaslandığı temel perspektif Lefebvre’nin üçlü mekân kavramsallaştırması ve bu çerçeve etrafında örülen mekân felsefesi bağlamıdır. Bu çerçevede Gezi Parkı Olayı; park ve yakın çevresini gösterir imar planları, uydu görüntüleri ve fotoğraflar yoluyla tarihsel süreçteki değişim ortaya konularak, mekân praksisi teması ile ele alınmaktadır. Parkta yaşanan sürecin farklı faillerin mekân üretim etkinliği üzerine kurulu, müdahale ve karşıtını üretme biçiminde gelişen tarihsel ve mekânsal bir sürekliliği barındırdığı görülmüştür. Bu durum çalışma bakımından, içkin bir gerilime sahip olduğu kabul edilen mekân temsilleri ve temsil mekânlarına odaklanmayı anlamlı kılmaktadır. 2013 yılında yaşanan protestolardan bu yana konuya yönelik çok yönlü ve çok boyutlu çalışmalar yapılmış olup, bu çalışma ile konunun sosyo-mekânsal içeriminin derinleştirileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mekânın üretimi, mekânsal üçlü; mekân teorisi; lefebvre; Taksim Gezi Parkı.

Pınar Yurdadön Aslan, NURİ YAVAN. The Production of Space and the Visibility of Lefebvre’s Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park. Planning. 2018; 28(3): 302-314

Corresponding Author: NURİ YAVAN, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale