Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 93-100 | DOI: 10.14744/planlama.2016.05914

Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools

Serkan Yıldız1, Mustafa Yılmaz1, Serkan Kıvrak2, Arzuhan Burcu Gültekin3
1Turkish Military Academy, Department Of Civil Engineering, Ankara
2Anadolu University, Department Of Civil Engineering, Eskişehir
3Ankara University, Department Of Real Estate Development And Management, Ankara

The search for finding solutions for urban problems led to the emergence of efforts to apply the concept of sustainability to cities and hundreds of assessment tools have been developed to assess the sustainability from buildings to neighborhoods and urban scales. Neighborhood Sustainability Assessment (NSA) tools, which examine the buildings together with their environments and evaluate the topics like society, land usage, transportation, water, air, energy and biologic diversity as a whole economically, environmentally and socially, are the tools that have been presented in recent years and started to be recognized and used very recently. In this study, it was aimed to introduce relatively mostly known 5 NSA tools, reveal the differences and similarities among them through various comparisons and make an assessment. The main point of the study was comprised of determining the approach differences between the systems in respect of the main goals of sustainability through the comparison of each system’s main category and criteria in terms of scope, number and scoring. With this study, the world literature that is quite limited on this topic will be developed and contribution will be made to increase the awareness of the topic. It is also aimed to contribute establishing an assessment tool in Turkey.

Keywords: Assesment tool, neighborhood, sustainability, urbanization.

Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz

Serkan Yıldız1, Mustafa Yılmaz1, Serkan Kıvrak2, Arzuhan Burcu Gültekin3
1Kara Harp Okulu Komutanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
2Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
3Ankara Üniversitesi,gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Bölümü, Ankara

Dünya, her geçen gün ağırlaşan kentsel sorunların çözümünü sürdürülebilirlik kavramının kentlere uygulanmasında bulmuş, bu kapsamda son yıllarda binalardan, mahalle ve kente uzanan ölçekte çok sayıda sürdürülebilirlik değerlendirme sistemi geliştirilmiştir. Binaları çevreleri ile birlikte değerlendiren ve toplum, arazi kullanımı, ulaşım, su, hava, enerji ve biyolojik çeşitlilik gibi konuları ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alan Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme (MSD) araçları son yıllarda geliştirilen ve yeni yeni kullanımına başlanan araçlardır. Bu çalışmada göreceli olarak daha çok bilinen 5 MSD aracının tanıtılması, çeşitli karşılaştırmalar yapmak suretiyle aralarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın ana temasını her bir aracın ana kategorileri ve kriterlerini amaç, sayı ve puanlama açısından karşılaştırarak sürdürülebilirliğin hedefleri açısından araçlar arasındaki yaklaşım farklılıklarını belirlemek oluşturmuştur. Çalışma ile konu hakkındaki kısıtlı literatürün zenginleştirilmesine ve konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına, ayrıca ülkemize özgü bir mahalle değerlendirme sistemi geliştirilmesi konusunda yürütülecek faaliyetlere ışık tutulmasına çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme aracı, mahalle, sürdürülebilirlik, kentleşme.

Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin. Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools. Planning. 2016; 26(2): 93-100

Corresponding Author: Serkan Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale