Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714   2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19 (8722 kere görüntülendi)

2.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078   2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93 (2081 kere görüntülendi)

3.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450   2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25 (1855 kere görüntülendi)

4.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254   2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64 (1677 kere görüntülendi)

5.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824   2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31 (1566 kere görüntülendi)

6.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522   2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80 (1396 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914   2016; 26 - 2 | Sayfalar 93 - 100 (1226 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar
Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches
Ulun Akturan, Senay Oğuztimur
doi: 10.14744/planlama.2016.76376   2016; 26 - 2 | Sayfalar 117 - 129 (1219 kere görüntülendi)

9.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644   2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159 (1207 kere görüntülendi)

10.
Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247   2016; 26 - 2 | Sayfalar 130 - 146 (980 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932   2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180 (904 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Kentin “Modern Harabeler”inin İncelenmesi: Denizli Taş Atölyeleri Örneği
Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2016.87587   2016; 26 - 2 | Sayfalar 160 - 167 (890 kere görüntülendi)

13.
Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler
Public Interest Perspective to Urban Interventions in İstanbul
Seçil Özalp, Gülden Erkut
doi: 10.14744/planlama.2016.92400   2016; 26 - 3 | Sayfalar 234 - 250 (856 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358   2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15 (825 kere görüntülendi)

KITAP İNCELEME
15.
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.63835   2017; 27 - 2 | Sayfalar 205 - 214 (788 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
16.
Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi
A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village
Seda Özlü, Dilek Beyazlı
doi: 10.14744/planlama.2016.92486   2016; 26 - 3 | Sayfalar 251 - 263 (787 kere görüntülendi)

17.
Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi
The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development
Ferdağ Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.26349   2017; 27 - 2 | Sayfalar 115 - 128 (787 kere görüntülendi)

18.
Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları
Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities
Müge Akkar Ercan
doi: 10.14744/planlama.2016.21931   2016; 26 - 3 | Sayfalar 193 - 203 (771 kere görüntülendi)

19.
Bölge Planlamada Katılım: İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları Üzerine Bir İrdeleme
Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies
Rabia Güney, N. Aydan Sat
doi: 10.14744/planlama.2016.25743   2016; 26 - 2 | Sayfalar 101 - 116 (769 kere görüntülendi)

20.
Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi
The Urban Growth Effects Over the Local Climate Change in the Case of Bursa
Mortaza Moradi, Nilgün Görer Tamer
doi: 10.14744/planlama.2017.38039   2017; 27 - 1 | Sayfalar 26 - 37 (668 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.