Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19 (4876 kere görüntülendi)

2.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31 (1160 kere görüntülendi)

3.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64 (1030 kere görüntülendi)

4.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80 (992 kere görüntülendi)

5.
Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar
Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches
Ulun Akturan, Senay Oğuztimur
doi: 10.14744/planlama.2016.76376  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 117 - 129 (973 kere görüntülendi)

6.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450  PLAN 2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25 (905 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 93 - 100 (799 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
8.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159 (777 kere görüntülendi)

9.
Kamu Yararı Perspektifinden İstanbul’da Kentsel Müdahaleler
Public Interest Perspective to Urban Interventions in İstanbul
Seçil Özalp, Gülden Erkut
doi: 10.14744/planlama.2016.92400  PLAN 2016; 26 - 3 | Sayfalar 234 - 250 (707 kere görüntülendi)

10.
Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 130 - 146 (643 kere görüntülendi)

11.
Kentin “Modern Harabeler”inin İncelenmesi: Denizli Taş Atölyeleri Örneği
Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2016.87587  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 160 - 167 (602 kere görüntülendi)

12.
Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları
Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities
Müge Akkar Ercan
doi: 10.14744/planlama.2016.21931  PLAN 2016; 26 - 3 | Sayfalar 193 - 203 (602 kere görüntülendi)

13.
Bölge Planlamada Katılım: İzmir ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansları Üzerine Bir İrdeleme
Participation in Regional Planning: An Evaluation on Izmir and West Black Sea Development Agencies
Rabia Güney, N. Aydan Sat
doi: 10.14744/planlama.2016.25743  PLAN 2016; 26 - 2 | Sayfalar 101 - 116 (589 kere görüntülendi)

14.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078  PLAN 2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93 (567 kere görüntülendi)

15.
Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi
A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacık Village
Seda Özlü, Dilek Beyazlı
doi: 10.14744/planlama.2016.92486  PLAN 2016; 26 - 3 | Sayfalar 251 - 263 (506 kere görüntülendi)

16.
Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri
The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: the Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey
Servet Karaca, Burak Beyhan
doi: 10.14744/planlama.2016.43534  PLAN 2017; 27 - 1 | Sayfalar 38 - 56 (463 kere görüntülendi)

17.
İleri Teknoloji Sektöründe Kadın Girişimciliği: Ankara’daki Sektörel ve Mekansal Farklılaşmalar
Woman Entrepreneurship in High-Tech Sector: Sectoral and Spatial Differentiations in Ankara
Yasemen Atalay, Çiğdem Varol
doi: 10.14744/planlama.2016.51423  PLAN 2016; 26 - 3 | Sayfalar 181 - 192 (463 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932  PLAN 2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180 (455 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
Mekanın Fiziksel ve Algısal Niteliğinin Yürünebilirliğe ve Mekanda Yürümeden Duyulan Memnuniyete Etkisi: Ankara Atatürk Bulvarı Örneği
Effect of Physical and Perceptual Quality on Walkability and Walkers’ Satisfaction: Case Study of Atatürk Boulevard in Ankara
Ayşe Tekel, Yasemin Özalp
doi: 10.5505/planlama.2016.53825  PLAN 2016; 26 - 1 | Sayfalar 40 - 50 (442 kere görüntülendi)

DERLEME
20.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358  PLAN 2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15 (420 kere görüntülendi) 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.