Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714   2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19

GÖRÜŞ YAZISI
2.
Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvacı
doi: 10.14744/planlama.2017.18894   2017; 27 - 3 | Sayfalar 215 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450   2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25

4.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254   2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64

5.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078   2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93

6.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824   2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31

7.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522   2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80

8.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644   2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159

9.
Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir
Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir
Mediha Burcu Sılaydın Aydın, Hilmi Evren Erdin, Emine Duygu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.61587   2017; 27 - 3 | Sayfalar 274 - 285

DERLEME
10.
Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914   2016; 26 - 2 | Sayfalar 93 - 100

ARAŞTIRMA MAKALESI
11.
Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247   2016; 26 - 2 | Sayfalar 130 - 146

DERLEME
12.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932   2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180

13.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358   2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15

ARAŞTIRMA MAKALESI
14.
Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar
Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches
Ulun Akturan, Senay Oğuztimur
doi: 10.14744/planlama.2016.76376   2016; 26 - 2 | Sayfalar 117 - 129

15.
Bursa Örneğinde Kentsel Büyümenin Yerel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi
The Urban Growth Effects Over the Local Climate Change in the Case of Bursa
Mortaza Moradi, Nilgün Görer Tamer
doi: 10.14744/planlama.2017.38039   2017; 27 - 1 | Sayfalar 26 - 37

16.
İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in İstanbul
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306   2016; 26 - 3 | Sayfalar 204 - 218

17.
STK’ların Yerel Kapasite Geliştirmede ve Yerel Kalkınmada Rolü; Antakya Örneği
The Role of NGO’s in Improving Local Capacity and Local Development; The Case of Antakya
Kezban Becerikli, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.28290   2017; 27 - 2 | Sayfalar 129 - 140

18.
Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi
The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development
Ferdağ Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.26349   2017; 27 - 2 | Sayfalar 115 - 128

KITAP İNCELEME
19.
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Kitap İnceleme: İlhan Tekeli’nin “Dünya’da ve Türkiye’de Kent-Kır Karşıtlığı Yok Olurken Yerleşmeler İçin Temsil Sorunları ve Strateji Önerileri” Başlıklı Çalışması
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.63835   2017; 27 - 2 | Sayfalar 205 - 214
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
20.
Kentin “Modern Harabeler”inin İncelenmesi: Denizli Taş Atölyeleri Örneği
Investigating the “Ruins of Modernity” of the city: The case of Stone Ateliers, Denizli
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2016.87587   2016; 26 - 2 | Sayfalar 160 - 167 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.