Planning: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714   2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19

2.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450   2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25

DERLEME
3.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932   2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644   2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159

GÖRÜŞ YAZıSı
5.
Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvacı
doi: 10.14744/planlama.2017.18894   2017; 27 - 3 | Sayfalar 215 - 221
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
6.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824   2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31

7.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078   2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93

8.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254   2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64

9.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522   2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80

10.
İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in İstanbul
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306   2016; 26 - 3 | Sayfalar 204 - 218

DERLEME
11.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358   2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15

BILDIRI METNI
12.
Kırsal Mekanda Yeni Düzenleme Araçları; Köy Tasarım Şeması, Köy Tasarım Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Hürriyet Öğdül, Seher Demet Kap Yücel, Binnur Öktem Ünsal, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025   2018; 28 - 50 1 | Sayfalar 52 - 72

ARAŞTıRMA MAKALESI
13.
Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir
Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir
Mediha Burcu Sılaydın Aydın, Hilmi Evren Erdin, Emine Duygu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.61587   2017; 27 - 3 | Sayfalar 274 - 285

14.
Akıllı Kentler İçin Türkiye’deki Son Bit (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) Ağı
Ultimate ICT Network in Turkey For Smart Cities
Özge Yalçıner Ercoşkun
doi: 10.14744/planlama.2016.27247   2016; 26 - 2 | Sayfalar 130 - 146

DERLEME
15.
Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçları ve Beş Farklı Değerlendirme Aracına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
Neighborhood Sustainability Assessment Tools and a Comparative Analysis of Five Different Assessment Tools
Serkan Yıldız, Mustafa Yılmaz, Serkan Kıvrak, Arzuhan Burcu Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2016.05914   2016; 26 - 2 | Sayfalar 93 - 100

ARAŞTıRMA MAKALESI
16.
Kültürel Peyzajların Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimlerinin Tespiti: Bursa İznik Örneği
Detection of Cultural Landscape Changes in the Historical Process: The Case of Bursa İznik
Seher Demet Kap Yücel, Esra Salt
doi: 10.14744/planlama.2018.46220   2018; 28 - 1 | Sayfalar 40 - 55

BILDIRI METNI
17.
Türkiye kentleşmesinin çok boyutlu sürdürülemezliğinde yeni bir yol arayışı: Orta ölçekli kentler üzerinden kır-kent dayanışma ağları
In search of a new approach for multidimensional unsustainability of Turkey’s urbanisation: Rural-urban solidarity networks on the basis of medium-sized cities
Çare Olgun Çalışkan, Azime Tezer
doi: 10.14744/planlama.2018.66376   2018; 28 - 50 1 | Sayfalar 73 - 90

18.
Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) Olarak Belirlenen Tarım Alanları İçin Koruma Temelli Planlama Yaklaşımı Önerisi; Muğla Ovası Örneği
Proposal Of Conservation-Based Planning Approach For Agricultural Areas Designated As Special Project Area (ÖPA) in Turkey; Example of Mugla Plain
Neriman Yörür, Ayşegül Altınörs Çırak, Burcu Sılaydın Aydın, Ülkü İnceköse, Füsun Erduran Nemutlu, Gönül Aydın, Levent Atatanır, Alper Yorulmaz
doi: 10.14744/planlama.2018.52533   2018; 28 - 50 1 | Sayfalar 25 - 41

ARAŞTıRMA MAKALESI
19.
Airbnb’nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği
Impact of Airbnb on the Gentrification Process: The Case of Rasimpaşa Neighborhood in Kadıköy
Gökçe Uzgören, Asuman Türkün
doi: 10.14744/planlama.2018.29491   2018; 28 - 2 | Sayfalar 154 - 170

20.
Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi
The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development
Ferdağ Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.26349   2017; 27 - 2 | Sayfalar 115 - 128 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.