Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti) [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-98704 | DOI: 10.14744/planlama.2020.98704  

Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti)

Şirin Gülcen Eren1, Emine Seda Arslan2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
2Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

İlk insan yerleşme tipo-morfolojisini gösteren Çalışma, Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Döneme ait Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Plakası)’nin, mekana bilinçli bir müdahalenin varlığının ve artisanal bir ürünle arazi düzeninin kayıt altına alındığının ispatı olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda; bu makale, Plaka C’nin mekansal bulgularını ortaya koyarak bugünki kentteki lokasyonunu ve dönemsel yerleşme niteliğini, Plaka arazi düzeninin mevcut arazi peyzajı ve kentsel dokuda kalan izleri üzerinden belirlemeyi amaçlamaktadır. Dönem yerleşmesinin arazi aplikasyon ilkelerini tespit etmek bir diğer amaçtır.
Mülkiyet oluşturmaya yönelik arazi düzenlemesi ve arazi modeli şeklindeki kaydının ÇÇN Dönem’den beri gelen bir insan davranışı ve mekanı şekillendirme ihtiyacı olduğunu betimlemek makalenin hedefidir. Makale ayrıca, yerleşme tasarım ilkeleri bazında kentleşme kuramı kapsamında rasyonel bir ÇÇN Dönem yerleşme modeli geliştirmeyi hedeflemektedir. Plaka C’nin mekansal analizinden hareketle, plakanın izlerinin bir miras ve varlık olduğu, izlerin korunmasının gerektiği tartışılmıştır. Bu bağlamda, kentsel planlama ve kentsel arkeoloji disiplinlerinin rolü eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmiştir.
Araştırma; multidisipliner bir yöntem kullanılarak yapılmıştır. Plaka C’nin arazi düzeninin en eski yerleşme planına sayısal olarak işlenmesi, sayısal yükseklik modelinin ve topografya haritalarının oluşturulması ve Plaka C arazi düzeninin mevcut arazi ve kadastral dokuyla örtüştürülmesi yoluyla bir veri tabanı hazırlanmıştır. Plaka arazi düzeni, tasarımı ve ölçüleri mevcut kentsel doku ile karşılaştırılmıştır. Analizlerde; Nizip yerleşmesinin çeşitli dönemlerine ait halihazır haritaları, hava fotoğrafları, imar planları ve kadastral planları kullanılmıştır. Çalışma, literatür taraması ile desteklenmiştir. Arkeolojik bir bulgudan hareket eden belirlenen mekansal izler, 2018 yılında yapılan arazi çalışmasıyla yerinde kontrol edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel Arkeoloji, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem, Nizip, Akarçay Tepe


The roots of land arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)

Şirin Gülcen Eren1, Emine Seda Arslan2
1Süleyman Demirel University Faculty of Architecture Department of City and Regional Planning
2Süleyman Demirel University Faculty of Architecture Department of Landscape Architecture

As the representation of the initial typo-morphology of a human settlement, the Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Plaque) belonging to the Pre-Pottery Neolithic (PPN) Age is known to be the proof of the presence of a conscious intervention to space and that land arrangement was registered with an artisanal product. In this context, this article aims to determine the Plaque C’s location in today’s city and settlement characteristic by presenting its spatial features through the traces of the Plaque layout remaining in the existing landscape and urban texture. The other aim is to determine land application principles of that settlement period.
To present land arrangement having the intention of defining property and recording in the form of a land model as a human behavior and a need for restructuring space since the PPN Age is the objective of the article. The article also targets to develop a rational PPN period settlement model on the basis of settlement design principles and within the context of the theory of urbanization. Based on the spatial analysis of the Plaque C, it is discussed that the traces of the Plaque are a heritage and a possession the preservation of which is a need. The role of the disciplines of urban planning and urban archaeology is evaluated with a critical point of view.
A multidisciplinary method was used for the research. A database was prepared by digitally processing the Plaque C layout onto the oldest settlement plan, forming its digital elevation model, topographic maps and superimposing the Plaque C layout with the existing land and the cadastral pattern. The Plaque layout, design and dimensions were compared to the current urban texture. The Nizip settlement base maps of different periods, aerial photographs, urban implementation plans and cadastral plans are used in the analysis. The study is supported by a literature survey. The spatial traces determined from an archaeological finding were checked on site by a field study conducted in 2018.

Keywords: Urban Planning, Urban Archeology, Pre-Pottery Neolithic Age, Nizip, Akarçay Tepe
Sorumlu Yazar: Şirin Gülcen Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.