Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tekerlekli Sandalye ile Ulaşılabilirliğin Yapı Grubu ve Kentsel Ölçekte İrdelenmesi: Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı ve Kurşunlu Külliyesi
Evaluation of the Accessibility with Wheelchair In Scale of Building Group and Urban Scale: Eskisehir Odunpazari Urban Site and Kursunlu Complex
Hasan Ünver, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/planlama.2020.22590  Sayfa 0

2.
Kentsel adaptasyon planlaması: Türkiye’de adaptasyon odaklı kentsel politika ve uygulamaların incelenmesi
Adaptive planning: Examining adaptation based urban policies and practices in Turkey
İrem İnce Keller, Nursen Kaya Erol
doi: 10.14744/planlama.2020.26023  Sayfa 0

3.
Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı
Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan
Seher Başlık, Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/planlama.2020.74046  Sayfa 0

4.
Kentsel Alanda CBS Kullanarak Bisiklet Altyapısı Rota Planlaması: İzmir Örneği
Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of Izmir
Sevim Pelin Özkan, Fatma Şenol, Zeynep Özçam
doi: 10.14744/planlama.2020.41275  Sayfa 0

5.
İklime Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri: Erzurum Kenti Örneği
Climate Sensitive Urban Design Principles: The Case of Erzurum City
Merve Yavas, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.04934  Sayfa 0

6.
2002 Sonrası Milli Parklar Kanunu Kapsamında İlan Edilen Doğa Koruma Alanlarına Eleştirel Bir Bakış
Critical Outlook on Nature Protection Areas Which Aannounced According to 2873 National Park Law After 2002
Gencay Serter
doi: 10.14744/planlama.2020.63625  Sayfa 0

7.
Kenti Sahiplenmenin Veri Altyapısı: Küyerelleşme Sürecinde Kültür Varlıkları Envanteri ve Paylaşımı
Data Infrastructure for the Sense of Claiming the City: The Inventory of Cultural Assets and Sharing It in the Process of Glocalization
Aygün Erdoğan
doi: 10.14744/planlama.2020.64326  Sayfa 0

8.
Planlama Perspektifinden Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Alanlar Sorunu: İstanbul Örneği
The Issue Of The Areas That Are Removed Outside the Forest Boundaries From The Planning Perspective: Istanbul Case
Pelin Pınar Giritlioğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93695  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.