Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
‘Yeşil Alan’dan Geleneğe: Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras Dikotomisi, Kültürel Peyzaj ve Yedikule Bostancılığını Dünya Mirası Olarak Korumak
From 'Green Space' to Tradition: Tangible/Intangible Cultural Heritage Dichotomy, Cultural Landscape and Protecting Yedikule Vegetable Gardening as World Heritage
Bahar Aykan, İpek Başyurt
doi: 10.14744/planlama.2019.03164  Sayfa 0

2.
Türkiye’deki Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Süreçlerinin Stratejik Mekansal Planlama Süreçleri ile İlişkili Olarak Değerlendirilmesi
An Evaluation of Integrated Coastal Zone Management Processes in Relation to Strategic Spatial Planning Processes in Turkey
Murat Gülbitti, Burcu Halıde Özüduru
doi: 10.14744/planlama.2019.09815  Sayfa 0

3.
“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi
Analysis Of The Regulation Of “’Zonıng Reconciliation” At Level Of Local Government
Zeynel Abidin Polat
doi: 10.14744/planlama.2019.04796  Sayfa 0

4.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği
Applications Of Local Democracy Development In Local Politics: Concensus Based Cooperation Development Example
Ümmühan Kaygısız
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfa 0

5.
Seka Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasının Dijital Yöntemlerle Aktarılması
Digital Representation of Seka Paper Mill's Industrial Heritage
Üftade Muşkara, Oylum Tuncelli
doi: 10.14744/planlama.2019.36002  Sayfa 0

6.
Ankara’da Eğitimsel Sosyo-Mekansal Ayrışma
Educational Socio-Spatial Segregation in Ankara
Umut erdem
doi: 10.14744/planlama.2019.52244  Sayfa 0

7.
İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi –Artvin Örneği
Evaluation of the retaining wall as Urban Identity Element – Case of Artvin
Zehra Eminagaoglu, HİLAL SURAT
doi: 10.14744/planlama.2019.48568  Sayfa 0

8.
Desantralizasyon, basitleştirme, deregülasyon ve yeniden-regülasyon politikaları kapsamında planlamanın araçsallaştırılması; Bursa’da riskli yapı tespitine dayalı parsel bazındaki plan değişikliklerinin kentsel mekana etkisi
Instrumentalization of planning within the scope of decentralization, simplification, deregulation and re-regulation policies; the impact of parcel-scale plan amendments for risky buildings upon urban space in Bursa
Zeynep Ece Güler, Levent Ünverdi
doi: 10.14744/planlama.2019.42650  Sayfa 0

9.
Kentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydanı Örneği
Squares in Urban Belonging, The Example of Trabzon Municipality Square
Havva ÖZDOĞAN
doi: 10.14744/planlama.2019.60251  Sayfa 0

10.
Kentsel mekân organizasyonu ve sosyo-ekonomik yapı: Hiyerarşik kümeleme analizi kullanılan Grafik teorisi temelli ampirik bir çalışma
The organization of urban space and socio-economic characteristics: A graph theory-based empirical study using hierarchical cluster analysis
Edward Boampong, K. Mert Cubukcu
doi: 10.14744/planlama.2019.61687  Sayfa 0

11.
Kamusal Alanın Dönüşümü ve Kentsel Mekanın İletişimsel Niteliği Üzerine Düşünmek
Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space
Meriç Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2019.87609  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.