Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Kırsal Yerleşmelerde Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Köylerinden Örnekler
A Methodology Proposal To Measure The Quality Of Life In Rural Settlements: Example Villages Of Bursa
Selman Küçükoğul, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93685  Sayfa 0

2.
Genel kentsel dönüşüm alanları ile öncelikli riskli alanlar arasındaki ilişkinin sorgulanması üzerine bir değerlendirme: İstanbul örneği
An evaluation of the relationship between general urban regeneration areas and priority risk areas: The case of Istanbul
Yasin Bektaş
doi: 10.14744/planlama.2020.95914  Sayfa 0

3.
Bir Şehircilik Problemi: Değişen İklimde Termal Konforu Sağlamak
An Urbanism Challenge: Provision of Thermal Comfort in Changing Climate
Ender Peker
doi: 10.14744/planlama.2020.92679  Sayfa 0

4.
Kırsallığın Seçilmiş Sosyo-demografik Değişkenler Yardımıyla Kümelenmesi ve Zamana Bağlı Değişimi
Clustering of Rurality Based on Selected Sosyo-demographic Variables and Their Variations Over Time
seda özlü, sinem dedeoğlu özkan, dilek beyazli
doi: 10.14744/planlama.2020.13540  Sayfa 0

5.
Türkiye’de Yakınsama ve Bölge İçi Eşitsizlikler: İlçe Düzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksi Aracılığı İle Bir Değerlendirme
Convergence and Intra-Regional Inequalities In Turkey: An Evaluation Through Socio-Economic Development Index At District Level
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.88310  Sayfa 0

6.
Zaman ve Mekân Kesitinde Sınırötesi Mirasların Dünya Mirası ile Karşılaştırmalı Analizi
A Comparative Analysis of Transboundary Heritages with World Heritage cross Time and Space
Seval Cömertler
doi: 10.14744/planlama.2020.54376  Sayfa 0

7.
Tekirdağ Kent Merkezinin “Yürünebilirlik” Açısından Değerlendirilmesinde Bir Yöntem Araştırması
A Methodological Research In Evaluation Of “Walkability” Of Tekirdag City Center
Hatice Meltem Gundogdu, Elifnur Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2020.50570  Sayfa 0

8.
Kilistra antik kenti alan yönetim planı denemesi
Area management plan draft of Kilistra ancient city
Tuba Bülbül Bahtiyar, Gülşen Dişli
doi: 10.14744/planlama.2020.60352  Sayfa 0

9.
Kentler ve Yeni Kentsel Kuramlar: Kentleşmeyi Merkezine Alan Üç Kuram Üzerine
Cities and New Urban Theories: On Three Theories That Center Urbanization
Emine Yetişkul Şenbil
doi: 10.14744/planlama.2020.81488  Sayfa 0

10.
Kent ve Kadın: Bir beden pratiği olarak mekana "açılmak" ve "kapanmak"
City and the Woman: “Opening” and “closing” to the space as a body practice
Selda Tunç Subaşi
doi: 10.14744/planlama.2020.05924  Sayfa 0

11.
Koronavirüs zamanında Merrifield’in amatörlük önerisini düşünmek
Considering Merrifield's proposition of amateurism in times of coronavirus
Meriç Kırmızı
doi: 10.14744/planlama.2020.83446  Sayfa 0
Makale Özeti

12.
İstanbul Basın Ekspres Aksı’nın Gelişme Ve Dönüşme Dinamikleri
Development and Transformation Dynamics of Istanbul Basın Ekspres Axis
Gülşen Pelin Olcay, Hilal Gözde Nurtekin
doi: 10.14744/planlama.2020.98853  Sayfa 0

13.
Tekerlekli Sandalye ile Ulaşılabilirliğin Yapı Grubu ve Kentsel Ölçekte İrdelenmesi: Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı ve Kurşunlu Külliyesi
Evaluation of the Accessibility with Wheelchair In Scale of Building Group and Urban Scale: Eskisehir Odunpazari Urban Site and Kursunlu Complex
Hasan Ünver, Orkun Alptekin
doi: 10.14744/planlama.2020.22590  Sayfa 0

14.
Sanat Aracılığı ile Birarada Olma Durumları ve Beyoğlu’nun Mekânsal Kültüründeki Yansımaları
Expression of Arts-Driven Social Co-presences in the Beyoğlu’s Spatial Culture
Güzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2020.60783  Sayfa 0

15.
Türkiye’de Göçle Oluşmuş Yaşama Bölgelerine Yönelik Yasal Müdahaleler ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Legal Interventions and Urban Transformation Practices for Areas Formed by Emigrations in Turkey
Senem Tezcan, Hayat Zengin Çelik
doi: 10.14744/planlama.2020.71677  Sayfa 0

16.
Arazi düzeninin Çanak Çömleksiz Neolitik (ÇÇN) Dönemdeki kökeni – Akarçay Tepe Plaka C (Nizip Eski Kenti)
The roots of land arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)
Şirin Gülcen Eren, Emine Seda Arslan
doi: 10.14744/planlama.2020.98704  Sayfa 0

17.
Rant Etkisinde Zekeriyaköy: Çepere Yönelen Plan, Yatırım ve Kullanıcı Tercihlerine Dair Bir Araştırma
Zekeriyaköy Under Rental Impact: A Research on Plan, Investment and User Preferences at the Periphery
Elif Menteş, Evrim Töre
doi: 10.14744/planlama.2020.14622  Sayfa 0 
Copyright © 2019 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.