The Issue of The Areas That are Removed Outside the Forest Boundaries From the Planning Perspective: İstanbul Case [Planning]
Planning. 2020; 30(2): 198-220 | DOI: 10.14744/planlama.2020.93695  

The Issue of The Areas That are Removed Outside the Forest Boundaries From the Planning Perspective: İstanbul Case

Pelin Pınar Giritlioğlu
Istanbul University Faculty of Political Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Department of Urbanization and Environmental Problems, Istanbul

The issue of the areas that are removed outside the forest boun-daries continue to become a chronic problem that threatens the cities, natural life spaces in the cities, and the ecosystems. Started to speed up after the 80’s, in post-2000’s, this process has transfor-med into a marketing policy of major construction firms, as remo-ving areas outside the forest boundaries according to the demands and pressures of capitalist production relations, urban unearned incomes, and the capital that rapidly got stronger and opened up a life space for itself in the politics; and as approaching these areas as any other urban area. Eventually, this situation arose the need of an extensive discussion about the issue. One of the most im-portant points of this discussion is the question of what kind of a planning approach must be developed for the areas that are re-moved outside the forest boundary. As much as it is a chronic and multi-dimensional conflict, it also deserves to be elaborated as a technical, economical, social, ethical and political issue. The tran-saction processes, problems of property rights, and distribution of the unearned incomes require a multi-dimensional and retros-pective perspective on the issue. The purpose of this study is to elaborate the issue of construction processes conducted in the areas that are removed outside the boundaries of the forest areas, which are actually located in the top degrees amongst the public properties of our country. It aims to develop a planning approach for these construction processes, which become a chronical prob-lem for both the planning and the legal aspects, over the Istanbul case by discussing the legal, political and economical backgrounds.

Keywords: Areas that are removed outside the forest boundaries, planning; 2/B.


Planlama Perspektifinden Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Alanlar Sorunu: İstanbul Örneği

Pelin Pınar Giritlioğlu
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, İstanbul

Ülkemizde orman sınırı dışına çıkartılan alanlar sorunu giderek kronik hale gelmekte, kentleri, kentlerin doğal yaşam alanları-nı, ekosistemleri ciddi biçimde tehdit etmektedir. 1980 sonrası dönemde hızlanan ve 2000 sonrası dönemde kapitalist üretim ilişkilerinin, kentsel rantın ve hızla güçlenip, siyasetin içinde de kendine yaşam alanı açan sermayenin baskı ve talepleri doğ-rultusunda orman sınırı dışına çıkarma ve bu alanlara herhangi bir kent toprağı olarak yaklaşmak suretiyle büyük inşaat fir-malarına pazarlama politikasına dönüşen bu süreç, bu alanların etraflıca tartışılması gereksinmesini de beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların en tepesinde de orman sınırı dışına çıkartılan alanlarda nasıl bir planlama yaklaşımı geliştirilmesi gerektiği me-selesi yer almaktadır. Sorun kronik olduğu gibi, çok boyutludur ve teknik olduğu kadar, ekonomik, sosyal, etik ve politik bo-yutlarıyla da tartışılmayı hak etmektedir. Bu alanlardaki el de-ğiştirme süreçleri, mülkiyet hakları sorunu, ortaya çıkan rantın paylaşımı gibi konular, konunun geriye dönük çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizin kamusal malları arasında en üst sıralarda yer alan orman alanlarımızda yaşanan ve gerek yasal açıdan, gerek planlama açısından kalıcı bir soruna dönüşen orman sınırı dı-şına çıkartılmış alanlardaki yapılaşma sürecini yasal, politik ve ekonomik geri planıyla birlikte ele alarak ve konuyu İstanbul üzerinden tartışarak, bu alanlara yönelik bir planlama yaklaşımı geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: Orman sınırı dışına çıkartılmış alanlar, planlama; 2/B.


Pelin Pınar Giritlioğlu. The Issue of The Areas That are Removed Outside the Forest Boundaries From the Planning Perspective: İstanbul Case. Planning. 2020; 30(2): 198-220

Corresponding Author: Pelin Pınar Giritlioğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.