Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 117-129 | DOI: 10.14744/planlama.2016.76376  

Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches

Ulun Akturan1, Senay Oğuztimur2
1Galatasaray University
2Yıldız Technical University

City branding has been defined as the purposeful symbolic embodiment of all information connected to a city in order to create associations around it. It can also be seen as an instrument to communicate the city’s competitive advantage, the quality of the place, its history, lifestyle, and culture. Studies on city branding extend across academicians and practitioners in the last three decades. Cities as a product have both tangible and intangible attributes that are perceived by potential customers in a positive or negative way. Therefore, city branding is much more complicated than product or service branding. Besides, city branding is a multi-disciplinary concept including city planning, marketing, architecture, and tourism management. All these disciplines approaches to the city branding on the ground of their paradigms, and hence, there is limited clarity and agreement about terminology and definitions. The aim of this research is, then, in order to produce a holistic view, to explore the approaches, variables, and methods, via conducting a systematic literature review and to draw a map of city branding. In the study content an thematic analysis are used and in conclusion city branding literature is categorized under four thematic areas: (1) studies on city branding concept, processes, and measurement; (2) studies on branding strategies; (3) studies on social urbanism; and (4) studies on branding culture and tourism. Most of the studies qualitative methods and there is a general tendency to describe the data but not interpret the relations between the concepts and theories.

Keywords: City branding, content analysis, thematic analysis.


Kent Markalaşması Kavramının İçeriği ve Gelişimi: Farklı Disiplinler Farklı Yaklaşımlar

Ulun Akturan1, Senay Oğuztimur2
1Galatasaray Üniversitesi
2Yıldız Teknik Üniversitesi

Kent markalaşması bir amaca yönelik olarak bir kent ile ilgili tüm bilgilerin sembolik bir biçimde şekillendirmesidir. Bu kavram kentin rekabet gücü, mekânsal kalitesi, tarihi, yaşam biçimi ve kültürünü açıklayan bir araçtır ve son yıllarda gerek akademisyenlerden gerekse de kent yönetimlerinde ilgi görmektedir. Kent, bir ürün olarak hem somut hem de soyut bileşenlere sahiptir ve bu bileşenler hedef kitleler tarafından olumlu ya da olumsuz olarak algılanabilir. Dolayısıyla kent markalaşması ürün veya hizmet pazarlamasına nazaran daha karmaşıktır. Zira, kent markalaşması, kent plancıları, pazarlamacılar, mimarlar ve turizmcileri içine alan çok disiplinli bir alandır. Bu durum her disiplinin kendi paradigmaları çerçevesinde konuya yaklaşmasına yol açmakta ve kent markalaşmasının, günümüzde bütüncül, prensipleri belli, teorileri olan bir alan olamamak açısından eleştirilmesine temel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bakış açıları, yaklaşımlar, değişkenler, metodlar, ele alınan ilişkili kavramlar açısından sistematik bir literature analizi ile kent markalaşmasına ilişkin bir çerçeve çizmektir. Bu bağlamda 1988-2014 yılları arasında “kent markalaşması” ve “kent pazarlaması” başlığı ile yazılan makaleler içerik analizi ve tematik analiz kullanılarak incelenmiştir. Sonuç olarak kent markalaşmasına yönelik çalışmalar dört tema altında toplanmıştır: (1) kavram, süreç ve ölçüme yönelik çalışmalar, (2) markalaşam stratejilerine yönelik çalışmalar, (3) sosyal kentçiliğe yönelik çalışmalar, (4) kültür ve turizme yönelik çalışmalar. Buna ek olarak, çalışmaların büyük çoğunluğu nitel araştırmaya dayanmaktadır. Ayrıca çalışmalardaki genel eğilim, elde edilen verinin teori, değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkileri irdelemekten ziyade sadece tanımlanması yönündedir. Dolayısıyla bu alana yönelik bilgi duruma ve vakaya özgü olarak kalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent markalaşma, içerik analizi, tematik analiz.


Ulun Akturan, Senay Oğuztimur. Content and Development of City Branding: Different Disciplines, Different Approaches. Planning. 2016; 26(2): 117-129

Corresponding Author: Ulun Akturan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.