Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of İzmir [Planning]
Planning. 2020; 30(2): 313-327 | DOI: 10.14744/planlama.2020.41275  

Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of İzmir

Sevim Pelin Özkan1, Fatma Şenol2, Zeynep Özçam2
1Department of Architecture and Urban Planning, Muğla Sıtkı Koçman University, Yatağan Vocational School, Muğla, Turkey
2Department of City and Regional Planning, İzmir Institute of Technology Faculty of Architecture, İzmir, Turkey

As a case study about İzmir (the third biggest metropolitan city in Turkey), this paper focuses on how to determine bicycle routes in already developed built environments of densely populated cities. To do so, it identifies how to deploy certain geographic information system (GIS) tools for analyzing multilayered spatial data not only at the city but also at the neighborhood level. When interrelating multiple characteristics of majorly topography, land use and population with each other, the study deploys mainly the overlay analysis and also network analysis as complementary to each other respectively at the city level and the neighborhood level. The results confirms that the use of these GIS tools for analyzing socio-spatial data especially at multiple spatial scales can support policy-makers’ decision-makings about route choices in the immediate future of their city even in a “data-poor” context,” such as Turkey.

Keywords: Bicycle route planning, geographic information systems, multi-criteria analysis, sustainable transportation.


Kentsel Alanda CBS Kullanarak Bisiklet Altyapısı Rota Planlaması: İzmir Örneği

Sevim Pelin Özkan1, Fatma Şenol2, Zeynep Özçam2
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Meslek Yüksekokulu, Mimarlık ve Şehircilik Bölümü, Muğla, Türkiye
2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye

İzmir (Türkiye'nin üçüncü büyük metropol kenti) hakkında bir örnek olay incelemesi olarak gelişen bu makale, yoğun nüfuslu şehirlerin hali hazırda gelişmiş yapılı çevrelerinde, bisiklet rota-larının nasıl belirleneceğine odaklanmaktadır. Bunu yapmak için, sadece şehirde değil mahalle düzeyinde çok katmanlı mekansal verilerin analizi için, birtakım coğrafi bilgi sistemi (GIS) araçlarının nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Çalışma, büyük ölçüde topoğrafya, arazi kullanımı ve nüfusun özelliklerini birbirleriyle ilişkilendirirken, temel olarak şehir düzeyinde çakıştırma (overlay) analizi ve ve mahalle düzeyinde tamamlayacı olarak ağ analizini uygular. Sonuçlar, bu CBS araçlarının Türkiye gibi “veri yetersiz” bağlam-larda, sosyo-mekansal verileri çoklu mekansal ölçeklerde analiz etmek için kullanılmasının, mekansal politika üretiminde, özellikle ulaşım-rota planlaması konusunda, destekleyici mekanizmalar olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bisiklet rota planlaması, coğrafi bilgi sistemleri, çok kri-terli analiz, sürdürülebilir ulaşım.


Sevim Pelin Özkan, Fatma Şenol, Zeynep Özçam. Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of İzmir. Planning. 2020; 30(2): 313-327

Corresponding Author: Sevim Pelin Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.